ЗЕМЉА КОЈА СЕ ОТВАРА - Đất mở (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 
Tác phẩm của Milutin Đuričković
ЗЕМЉА КОЈА СЕ ОТВАРА

 

Горећи Између вриска пролазних појасева земљишта

Речно корито превија се на пригушеном светлу Сумрак чврсто држи дан у његовим устима Пламен се грчи улазећи у крошње дрвећа Спаљујући пупољке

Лет птица шири се по небу Тако да мисли могу гласно да владају на земљи Где лице ветра среће врх планине

 

Дубока пећина издише митове до јутарње росе Баре и локве нашле су божански правац Који река даје птицама док тече Непозната тишина се појављује

 

Лампа има кратак фитиљ Док керозин говори своје последње речи

Нејасно чујем кљуцање гомиле биљака Које се оглашавају

Ерупција Цвет се отвара не великом пространству.
ZEMLJA KOJA SE OTVARA

 

Goreći

Između vriska prolaznih pojaseva zemljišta

Rečno korito previja se na prigušenom svetlu

Sumrak čvrsto drži dan u njegovim ustima

Plamen se grči oštro ulazeći u krošnje drveća

Spaljujući pupoljke

 

Let ptica širi se po nebu

Tako da misli mogu glasno da vladaju na zemlji

Gde lice vetra sreće vrh planine

Duboka pećina izdiše mitove do jutarnje rose

Bare i lokve našle su božanski pravac

Koji reka daje pticama dok teče

Nepoznata tišina se pojavljuje

 

Lampa ima kratak fitilj

Dok kerozin govori svoje poslednje reči

Nejasno cujem kljucanje gomile biljaka koje se oglašavaju

 

Erupcija

Cvet se otvara ne velikom prostranstvu

 

 

 

 

The Opening Ground

 

Gushing

between the screams of ephemeral belts of land

the riverbed writhes in waning light

dusk holds day tight in its mouth

fire convulses

fiercely ascending the tree tops

scorching the buds

 

A flight of birds spreads across the sky

so thoughts can reign on earth

where the wind’s face meets a bowed hill top

a deep cavern exhales myths to morning dew

ponds and puddles find a heavenly direction

the river gives birth while flowing

 

An open embrace of waves

playing in childish ebullience

the water surface turns to ruins

You set up an already broken sun

 

Drifting...

 

An unknown silence is drifting by

the lamp wick shortens

as kerosene soot says its last words

I vaguely hear the boiling batch of herb saying its apology

 

Erupting...

A flower opens vast expanses of land.

(Trans. by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)

 

 

 

 

 

Đất mở

 

Cuộn chảy

trong tiếng gào những dải phù du

đáy sông quặn thắt chưa hết sáng

hoàng hôn ngậm chặt ánh ngày

lửa co giật

sụ̣c sôi mầm nụ

đỉnh cây ngùn ngụt bốc cao

 

Căng ngang trời cánh chim

cho ngữ nghĩa trị vì mặt đất

nơi mặt gió gặp đỉnh đồi cúi gục

hang tối phà bí ẩn với sương mai

ao chuôm tìm hướng lên trời

dòng sông vừa chảy

vừa sinh nở

 

Vòng tay sóng khỏa rộng

nô đùa bồng bột trẻ thơ

mặt nước bỗng thành phế tích

Em dựng lại mặt trời đã vỡ

 

Trôi ...

 

Trôi qua vô cớ lặng im

ngọn bấc cạn

muội dầu trăng trối

thoảng nghe thang thuốc phân trần...

 

Bông hoa mở

bùng vỡ những khoảng đất rộng.

M.V.P

 

Biography of  Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

 


 
Bìa sách của Milutin Đuričković


 Tiểu sử Milutin Đuričković:

 

Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

 


  

Naive Art Gallery in Serbia

 

 

 

 

 


BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị