СХВАЋЕНО НА КИНЕСКОМ ЗИДУ - Ghi ở Vạn lý Trường Thành (песма - thơ). Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn. Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

Маи Ван Фан – Mai Văn Phấn

Превео Милутин Ђуричковић - Milutin Đuričković dịch sang tiếng Serbia

 

 

 

 

 

Dịch giả - TS. Milutin Đuričković

 

 

 

 

 

Maivanphan.com: Dịch giả - TS. Milutin Đuričković (Cộng hòa Serbia) vừa gửi tôi chùm thơ do ông chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của các nhà thơ, dịch giả Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Lê Đình Nhất-Lang, Susan Blanshard để dịch sang tiếng Serbia*. Xin trân trọng cảm ơn Dịch giả - TS. Milutin Đuričković đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi! Milutin Đuričković là nhà văn, nhà báo, tiến sĩ nghiên cứu văn học người Serbia. Ông sinh năm 1967 tại Decanе (Serbia). Tốt nghiệp tại Khoa Ngôn ngữ học Serbia ở Pristina, nơi ông từng nhận bằng thạc sĩ. Milutin Đuričković giành học vị tiến sĩ tại Khoa Triết học ở Đông Sarajevo. Ông là giáo sư tại trường Đại học Nghiên cứu chuyên nghiệp cho giáo dục tại Aleksinac. Cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí. Ông đã tham gia 50 hội nghị khoa học trong nước và thế giới. Tác phẩm của ông được in trong 40 tuyển tập thơ và những câu chuyện cho trẻ em và người lớn. Thơ của ông được dịch ra 20 thứ tiếng. Ông là một nhà phê bình thường trực của các tờ báo hàng ngày, như “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... Ông là biên tập tạp chí “Lighthouse” và “Our creation”. Thành viên của Hội Nhà văn Serbia và Hiệp hội Nhà báo Serbia. Ông đã xuất bản 54 cuốn sách cho trẻ em và người lớn (thơ, tiểu thuyết, truyện, phê bình, chuyên khảo, tuyển tập văn học…). Hiện ông sống ở Belgrade.

 

 

Maivanphan.com: Translator - Dr. Milutin Đuričković (Republic of Serbia) has just sent me a bunch of poems selected by himself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by poets, translators Trần Nghi Hoàng, Frederick Turner, Nhat-Lang Le, Susan Blanshard to be translated into Serbian. I would like to give my respectful thanks to Translator - Dr. Milutin Đuričković for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems! Milutin Đuričković the Serbian writer, journalist and doctor of literary science. He was born on 1967 in Decanе (Serbia). He graduated at the Department for Serbian Philology in Pristina, where his master's degree He earned his doctorate at the Faculty of Philosophy in East Sarajevo. He works as a professor at the College of Professional Studies for Educators in Aleksinac. A collaborator of many newspapers and magazines. He has participated in 50 scientific conferences in the country and the world. Represented in 40 anthologies of poetry and stories for children and adults. His poems were composed and individually translated into 20 languages. He was a constant critic of daily newspapers: “Politika”, “Borba”, “Dnevnik”, “Unity, Victory”... He edited magazines “Lighthouse” and “Our creation”. Member of the Association of Writers of Serbia and the Association of Journalists of Serbia. He published 54 books for children and adults (poems, novel, story, critic, monography, antology…). Lives in Belgrade.

СХВАЋЕНО НА КИНЕСКОМ ЗИДУ

 

 

Облаци су наслагани као тешке стене на моја рамена

Моје очи замућене у песку који лети

који моја плућа пропушају сваким удахом

Да ли се Кинески зид још увек гради?

У ваздуху глас евнуха носи проглас

Свако ко ствара поезију док носи стене

биће побеђен док не поврати крв

Крај прогласа!

Погледавши горе ја видим опуштено лице

хладне руке, оловне очи, песковит глас

Кров куле светионика у тамно црвеној

поприма облик крвавог плавог змаја са сабљом на свом врату

 

Савио сам кичму да бих пренео сунчеве зраке

Савио сам ноге да бих пренео ветар

Све што приђе близу тог цвета

лелуја се живахно на јаком ветру.

 

Ваше Величанство/ Поштовани/ Извештавање

друже...

Овај скроми позорник/ грађанин/ маленкост

испунићe своје обавезе

Било да је ово врх неба

или дно амбиса

Ја једино осећам твој врели бич који се обавија око мојих леђа

 

На сивом камену  зној путника

претвара се у цвет мака.

 

 

Notes Taken at the Great Wall

 

 

Clouds are stacked like heavy boulders on my shoulders

My eyes blurring in the blowing sands

which fill my lungs with every breath

 

Is the Great Wall still being built?

In the air the voice of a eunuch blasts out a decree

Anyone who creates poetry while carrying boulders

will be beaten until they spew out blood

End of decree!

 

Looking up I see a sagging face

cold hands, leaden eyes, gravel voice

The roof of a beacon tower in crimson red

bares the shape of a bloody blue dragon saber on his neck

 

I bend my back to cart sunlight away

I thrust my legs to cart wind away

Anything to get near that flower

waving lively in strong wind.

 

Your Majesty / Dear Sir / Reporting to Comrade...

This lowly officer / base citizen / humble self...

will fulfill his responsibilities

 

Whether this is the top of sky

or bottom of abyss

I only feel your burning whip lash on my back

 

On gray stone, travelers’ sweat

blooms into poppies. 

 

(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)

 

 

 

 

 

Tác phẩm của Milutin Đuričković

 

 


Ghi ở Vạn lý Trường Thành

 

 

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng

nhòe mắt cát

thở đầy ngực cát

 

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?

Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ 

Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ

đánh hộc máu mồm

Khâm thử!

 

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì

tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ

Mái Phong hỏa đài* màu huyết dụ

hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

 

Còng lưng đẩy nắng đi

Chồn chân đẩy gió đi

Miễn sao gần được bông hoa

đang mởn mơ trong gió lớn.

 

Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....

Bỉ chức/ thảo dân/ em…

sẽ làm trọn bổn phận

  

Đây là đỉnh trời 

hay đáy vực sâu

chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

 

Mồ hôi du khách trên đá xám

nở thành hoa phù dung.

 

__________

Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.

 

 

 


_________

(*) Tiếng Serbia (srpski jezik) là một ngôn ngữ trong nhóm gốc Slav, chủ yếu được nói ở Serbia, Bosna và Hercegovina, Montenegro và ở các cộng đồng Serbia khác. Tiếng Serbia chuẩn dựa vào phương ngữ Shtokavia, giống như tiếng Bosna hiện đại (trước đây gọi là tiếng Serbia-Croatia), có thể hiểu lẫn nhau và trước đây đã thống nhất dưới một ngôn ngữ thống nhất gọi là tiếng Serbia-Croatia. Ngôn ngữ này là một trong những ngôn ngữ chính thức (và thiểu số) của Serbia, Bosna và Hercegovina, Montenegro.

Nước Cộng hòa Serbia nằm ở trung tâm bán đảo Balkan, giáp với Hungary về phía bắc; Romania và Bulgaria về phía đông; Albania và Cộng hòa Macedonia về phía nam; và cuối cùng giáp với Montenegro, Croatia và Bosna và Hercegovina về phía tây. Đường biên giới hiện nay của Serbia được hình thành sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc và nước này trở thành một bộ phận của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Nam Tư. Khi Liên bang Nam Tư giải thể vào thập niên 1990, chỉ còn lại Montenegro ở lại với Serbia trong liên bang Serbia và Montenegro. Năm 2006, Montenegro tách khỏi liên bang và Serbia trở thành một quốc gia độc lập. (Nguồn: wikipedia.org)

 

 

  

 

 

Vẻ đẹp Serbia
 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị