Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform (Ấn Độ), số tháng 6 năm 2017 - Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform (India), June 2017

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2017

Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform, June 2017

 

 

 

 

Maivanphan.com: Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh (Ấn Độ) vừa gửi tôi tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2017, trong đó có đăng 2 bài thơ của tôi (Ra vường chùa xem cắt cỏ; Thuốc đắng) do bà chọn từ tập thơ “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Nxb Hội Nhà văn, 2015) qua bản tiếng Anh của Dịch giả-Nhà thơ Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-TS Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh, Phó Giáo sư-TS. Sabita Chakraborty!

 

Poet-Dr. Mousumi Ghosh (Indian) has just sent me the magazine Platform, June 2017, published 2 my poems (Grass Cutting in a Temple Garden; Bitter Potion) selected by herself from my poetry book “The Selected Poems of Mai Văn Phấn” (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Translator-Poet Nhat-Lang Le and Poet Susan Blanshard. I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Poet-Dr. Mousumi Ghosh, Associate Professor of Philosophy-Dr. Sabita Chakraborti!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị