Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform (India), June 2019 - Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform (Ấn Độ), số tháng 6 năm 2019

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2019

Poems of Mai Văn Phấn on Poetry Magazine Platform, June 2019

Maivanphan.com: Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh (Ấn Độ) vừa gửi tôi tạp chí Platform, số tháng 6 năm 2019, trong đó có đăng hai bài thơ của tôi trích từ Chương III trường ca "Thời tái chế" qua bản tiếng Anh của Nhà thơ Lê Đình Nhất-Lang và Nhà thơ Susan Blanshard. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-TS Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Nhà thơ-TS. Mousumi Ghosh, Phó Giáo sư-TS. Sabita Chakraborty!

Poet-Dr. Mousumi Ghosh (Indian) has just sent me the magazine Platform, June 2019, published 2 of my poems from Chapter III: THE STAGE, A Long Poem “Era of Junk” in English version by Poet Nhat-Lang Le (Lê Đình Nhất-Lang) and Poet Susan Blanshard. I would like to give my respectful thanks to Poet-Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, Poet-Dr. Mousumi Ghosh, Associate Professor of Philosophy-Dr. Sabita Chakraborti!

BÀI KHÁC
1 2 3 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị