image advertisement
image advertisement

 

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí “antares” số XIX, 2/2017, Rumani - The poetry’s Mai Văn Phấn in The Magazine “antares” Vol XIX, 2/2017 (poetry news - tin thơ)

Thơ Mai Văn Phấn trên tạp chí “antares”  số XIX, 2/2017, Rumani

The poetry’s Mai Văn Phấn in The Magazine “antares” Vol XIX, 2/2017, Romania

 


 

Poet Simona Toma. Photo credit: Adrian Mociulschi
Bìa tạp chí “antares”


 


maivanphan.com: Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma (Rumani) vừa gửi tôi bài thơ "Ghi ở Vạn lý Trường Thành" do chị chọn từ tập thơ "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Nxb Hội Nhà văn, 2015) của tôi qua bản tiếng Anh của Nhà thơ-Dịch giả Lê Đình Nhất-Lang 
và Nhà thơ Susan Blanshard để dịch sang tiếng Rumani, đăng trên tạp chí “antares” số XIX, 2/2017. Xin trân trọng cảm ơn Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma đã dành thời gian và tâm huyết cho chùm thơ của tôi!

 

 

Poet-Translator Simona Toma (Romania) has just sent me a poem "Notes Taken at the Great Wall" selected by herself from my poetry book "The Selected Poems of Mai Văn Phấn" (Publishing House of The Vietnam Writer’s Association, 2015) in English version by Poet-Translator Nhat-Lang Le & Poet Susan Blanshard to be translated into Romanian published in The Magazine “antares”, Vol XIX, 2/2017. I would like to give my respectful thanks to Poet-Translator Simona Toma for having spent time and devotion on the translation for my bunch of poems!


 

 

  

 
Traducere din limba engleză: Simona Toma
Dịch từ tiếng Anh sang tiếng Rumani:
 Simona Toma

 

 


Notițele de la Marele Zid

 

 

Norii stau așezați ca bolovaniii grei pe umerii mei

Privirea mea tulbure în furtuna de nisip

care-mi inundă plămânii cu fiecare respirație

 

Marele Zid este încă în picioare?

În aer vocea unui eunuc erupe un decret

Oricine va scrie poezie în timp ce cară bolovani

va fi bătut până la sânge

Sfârșitul decretului!

 

Privind în sus văd o față ștearsă

mâini reci, ochi de plumb, voce împietrită

Acoperișul unui far purpuriu

pare să aibă sabia însângerată a unui dragon albastru la gât

 

Îmi îndoi spatele să duc lumina soarelui departe

Împing din picioare să trimit vântul departe

Orice ca să ajung aproape de floarea

vie legănată de puternicul vânt

 

Majestate/ Domnule/ Raport către tovarășul…

Acest subofițer/ cetățean/ umilul…

Își va îndeplini datoriile

 

Fie că este aceasta înălțimea cerului

sau adâncimea abisului

Eu simt doar sfichiul aprins al biciului tău pe spate

 

Pe piatră gri, sudoarea călătorilor

înflorește în maci

 Notes Taken at the Great Wall

 

 

Clouds are stacked like heavy boulders on my shoulders

My eyes blurring in the blowing sands

which fill my lungs with every breath

 

Is the Great Wall still being built?

In the air the voice of a eunuch blasts out a decree

Anyone who creates poetry while carrying boulders

will be beaten until they spew out blood

End of decree!

 

Looking up I see a sagging face

cold hands, leaden eyes, gravel voice

The roof of a beacon tower in crimson red

bares the shape of a bloody blue dragon saber on his neck

 

I bend my back to cart sunlight away

I thrust my legs to cart wind away

Anything to get near that flower

waving lively in strong wind.

 

Your Majesty / Dear Sir / Reporting to Comrade...

This lowly officer / base citizen / humble self...

will fulfill his responsibilities

 

Whether this is the top of sky

or bottom of abyss

I only feel your burning whip lash on my back

 

On gray stone, travelers’ sweat

blooms into poppies. 

 

(Trans. by Nhat-Lang Le. Edited by Susan Blanshard)

 

 

 Ghi ở Vạn lý Trường Thành

 

 

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng

nhòe mắt cát

thở đầy ngực cát

 

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?

Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ 

Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ

đánh hộc máu mồm

Khâm thử!

 

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì

tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ

Mái Phong hỏa đài* màu huyết dụ

hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

 

Còng lưng đẩy nắng đi

Chồn chân đẩy gió đi

Miễn sao gần được bông hoa

đang mởn mơ trong gió lớn.

 

Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....

Bỉ chức/ thảo dân/ em…

sẽ làm trọn bổn phận

  

Đây là đỉnh trời 

hay đáy vực sâu

chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

 

Mồ hôi du khách trên đá xám

nở thành hoa phù dung.

 

__________
Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.

 

 
Nhà thơ-Dịch giả Simona Toma

 

 
 

BÀI KHÁC
1 2 
image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị