Silence (45) - Mai Văn Phấn. Explication par Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya. Traduction française Dominique de Miscault

Explication par Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

Traduction française Dominique de Miscault
Nhà thơ-Nghệ sỹ Dominique de Miscault trên bìa tạp chí Platform, Ấn Độ, 12/2016


 
 Silence45


Un bol d'eau blanche, je suis blanc

le sol ocre jaune

Devant un champ

une cloche

en cuivre

Dans la cour, un chat tigré

des taches blanches sur le dos

Je sonne la cloche

jaune

le blanc se propage

Le chat avance doucement

ébrouant la lumière du soleil

Il avance jusqu'à

n’être qu’un point blanc.


Explication


Un bol d'eau blanche et moi sommes blancs.

Le bol d'eau observé par le poète est celui de la conscience pure : Tout est blanc c’est-à-dire toutes les couleurs confondues sans en être une. Tout est assujetti à la couleur blanche ou la couleur de la conscience pure dépouillée des éléments gnomiques et grossiers. Curieusement, le monde est réduit à un bol d'eau. Le poète réalise que l'eau dans le bol et l'eau de son corps sont les mêmes. La conscience cosmique et la conscience individuelle ne sont pas différentes les unes des autres. Le poète et le bol d'eau se tiennent sur un sol ocre jaune. L’ocre jaune représente la terre. Il y a un champ devant. Il constate que la cloche est cuivrée. La cloche résistera plus longtemps que l’homme. Par conséquent, tout est jaune. Elle sonne le glas de l'œil et de l'oreille ainsi tout est sombre. Dans ce fond jaune du monde phénoménal, le poète reconnait un chat tigré avec des taches blanches sur le dos. Le poète fait sonner la cloche jaune. C’est un mantra ou une séquence des signifiants sans signification. Le chat avance doucement. La cloche jaune ou le mantra propagent du blanc. Le chat marche doucement, la lumière du soleil sur le sol. Le poète observe qu'il avance jusqu'à devenir un point blanc. Nous devons tirer une leçon du chat. La cloche résonne mais nous devons apprendre comment l'entendre. Le chat tigré qui était gris a des taches blanches. Chaque être est gris mais en chacun il y a du pur et du sacré. Nous devons imiter le chat et marcher doucement face aux espoirs et désirs du monde. Un temps viendra où chacun de nous deviendra un point blanc dépouillé de la terre de la terre. L'image kinesthésique du chat marchant doucement jusqu'à ce qu'il devienne une tache blanche s'enfonce profondément dans notre esprit comme le phare dans un film impressionniste.


Silence (45) 
by Mai Văn Phấn

Explicated by Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya
Translated into French by Dominique de Miscault

Translated into Vietnamese by Takya Đỗ


Tác phẩm của Nhà thơ - Họa sỹ Dominique de Miscault chọn cho bài thứ 45


 Silence


45


The bowl of water and I are white

The ground an ancient yellow

The field in front

And the bell

Dark yellow

The tabby cat in the yard

Has white patches on its back

I ring the yellow

Bell

A white color spreads

The cat walks softly

Shaking sunlight all over the ground

It walks until

it is only a white spot.


(Translated from Vietnamese by Nhat-Lang Le & Susan Blanshard)Explication


The bowl of water and I are white


The bowl of water that the poet observes is the bowl of pure consciousness. And hence it is white where all the colours exist and yet do not exist. They are sublated into white colour or the colour of pure consciousness shorn of gnomic and gross elements. Curiously enough anybody is a bowl of water. And the poet realizes that the water in the bowl and the water in the poet’s body are the same. The cosmic consciousness and the poet’s individual consciousness are not different from one another. However the poet and the bowl of water do stand on a ground which is an ancient yellow. The ancient yellow might stand for the earth. There is a field in front of the poet. And he is aware of the bell which is dark yellow. The bell could stand for time that rages on human life on earth. Hence it is yellow. And it tolls the knell of everything of the eye and ear and hence it is dark. So in this yellow background of the phenomenal world the poet finds the tabby cat with white patches on its back. The poet rings the yellow bell. It might mean a mantra or the sequence of signifiers without any signified. That impels the cat walk softly. The yellow bell or the mantra spreads a white colour. And the cat walks softly shaking sunlight all over the ground. The poet observes that it walks until it is a white spot. We must take the lesson from the cat. The bell is ringing everywhere but we should know how to hear it. The tabby cat which was gray has white patches. Every individual being is gray but in every being there is the pure and the sacred. But we should imitate the cat and walk softly from the hopes and desires of the mundane world. And a time will come when each one of us would be a white spot shorn of the earthiness of the earth. The kinesthetic image of the cat walking softly till it becomes a white spot sinks deep in our mind as the beacon light of an impressionist movie.

 

  

  


Tác phẩm của Nhà thơ - Họa sỹ Dominique de Miscault chọn cho bài thứ 45
Tĩnh lặng (45) của Mai Văn Phấn

Ramesh Chandra Mukhopadhyaya bình chú

Dominique de Miscault dịch sang tiếng Pháp

45


Bát nước và tôi màu trắng

Mặt đất ngả vàng

Cánh đồng phía trước

Cùng chiếc chuông

Vàng sậm

Con mèo mướp giữa sân

Lưng và đỉnh đầu khoang trắng

Tôi thỉnh chuông

Màu vàng

Màu trắng lan đi

Con mèo thong thả bước

Rũ nắng lên mặt đất

Nó đi cho tới khi

Chỉ còn một đốm trắng.

 

 

 

 

Bình chú:


Bát nước và tôi màu trắng

Bát nước mà nhà thơ quan sát chính là chiếc bát chứa đựng ý thức thuần túy. Và vì vậy nó trắng tinh ở nơi mà mọi màu sắc tồn tại song đồng thời cũng không tồn tại. Chúng bị loại trừ bởi màu trắng hay màu của ý thức thuần túy đã được loại bỏ đi những yếu tố bí ẩn và thô thiển. Thật lạ là bất kì ai cũng là một bát nước. Và nhà thơ nhận thấy nước trong bát và nước trong cơ thể nhà thơ là một. Ý thức vũ trụ và ý thức cá nhân của nhà thơ không khác gì nhau. Thế nhưng nhà thơ và bát nước lại đứng trên mặt đất ngả một màu vàng cũ kĩ.

Màu vàng cũ kĩ đó có thể tượng trưng cho trái đất. Có cánh đồng ở phía trước nhà thơ. Và ông thấy chiếc chuông màu vàng sậm. Chiếc chuông có thể tượng trưng cho thời gian đang chạy điên cuồng qua cuộc sống của con người trên trái đất. Vì vậy nó màu vàng. Và nó rung lên hồi chuông nguyện hồn cho tất thảy mọi vật đang dỏng tai nghe ngóng và vì vậy nó sậm màu. Trên cái nền của thế giới hiện tượng như vậy nhà thơ thấy con mèo mướp với những khoang trắng ở lưng và đỉnh đầu. Nhà thơ thỉnh chiếc chuông màu vàng đó. Hành động này có thể mang ý nghĩa một câu thần chú [mantra] hoặc một chuỗi những dấu biểu thị mà không có vật được biểu thị. Nó khiến con mèo thong thả bước đi. Chiếc chuông vàng hay câu thần chú ấy lan ra một màu trắng. Và con mèo vừa thong thả bước đi vừa rũ ánh nắng lên mặt đất. Nhà thơ quan sát con mèo đó bước đi cho đến lúc nó chỉ còn là một đốm trắng.   

 

 Chúng ta cần phải học con mèo ấy. Tiếng chuông rung khắp nơi nhưng chúng ta phải biết cách nghe thấy nó. Con mèo mướp màu xám có những khoang trắng. Mỗi bản thể riêng biệt đều màu xám nhưng trong mỗi bản thể ở đó đều có sự thanh khiết và linh thiêng. Song chúng ta phải bắt chước con mèo đó và thong thả bước ra khỏi những hi vọng và tham ái của cõi phàm trần. Và sẽ đến lúc mà mỗi người chúng ta chỉ còn là một đốm trắng đã được cởi bỏ xác phàm. Cái hình ảnh mang cảm giác chuyển động của con mèo đang thong thả bước cho đến khi chỉ còn là một đốm trắng ăn sâu vào tâm trí ta như ngọn hải đăng trong một bộ phim thuộc trường phái ấn tượng.

 


Ts. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya 

Dr. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Address: 6/ 1 Amrita Lal Nath lane P.0. Belur Math Dist Howrah West Bengal India Pin code711202. Date of Birth 11 02 1947. Education  M.A [ triple]  M Phil   Ph D  Sutrapitaka tirtha  plus degree in homeopathy. He remains a retired teacher of B.B. College, Asansol, India. He has published books in different academic fields including religion, sociology, literature, economics, politics and so on. Most of his books have been written in vernacular i.e. Bengali. Was awarded gold medal by the University of Calcutta for studies in modern Bengali drama.

 
TS. Ramesh Chandra Mukhopadhyaya

 

Địa chỉ: 6/ 1 đường Amrita Lal Nath hòm thư Belur Math Dist Howrah Tây Bengal Ấn Độ mã số 711202. Ngày sinh: 11 02 1947. Thạc sĩ văn chương, thạc sĩ triết học, tiến sĩ triết học  [bộ ba] cùng với Bằng y học về phép chữa vi lượng đồng cân. Ông còn là một giảng viên đã nghỉ hưu của Trường đại học B.B, Asansol, Ấn Độ. Ông đã có những cuốn sách được xuất bản về nhiều lĩnh vực học thuật bao gồm tôn giáo, xã hội học, văn học, kinh tế, chính trị v.v. Hầu hết sách của ông đã được viết bằng tiếng bản địa là tiếng Bengal. Ông đã được tặng thưởng huy chương vàng của Trường đại học Calcutta về các nghiên cứu nghệ thuật sân khấu Bengal hiện đại.

Nhà thơ - Nghệ sỹ Dominique de Miscault


Poétesse Artiste Dominique de Miscault

 

Artiste Plasticienne. Actualités. De plages en pages qui se tournent. C’était hier, de 1967 à 1980, mais aussi avant hier. puis de 1981 à 1992. Et encore de 1992 à 2012 bien au delà des frontières. Aujourd’hui, la plage est blanche sous le bleu du soleil. Ecrire en images, cacher les mots porteurs de souffrance ; on ne raconte pas les pas d’une vie qui commence en 1947. C’est en 1969 que j’ai été invitée à exposer pour la première fois. Depuis j’ai eu l’occasion de « vagabonder » seule ou en groupe en France et dans le monde sûrement près de 300 fois. Les matériaux légers sont mes supports, ceux du voyage et de l’oubli.

www.dominiquedemiscault.fr
www.dominiquedemiscault.com

www.aleksander-lobanov.com


Nhà thơ - Nghệ sỹ Dominique de Miscault

 

Nghệ sĩ nghệ thuật thị giác đương đại. Từ bãi biển đến trang giấy. Là ngày hôm qua, từ 1967 đến 1980, và trước đó, rồi từ 1981 đến 1992. Và nữa từ 1992 đến 2012 trên tất cả các biên giới. Ngày hôm nay là bãi biển trắng dưới bầu trời xanh. Viết bằng hình ảnh, giấu từ ngữ mang nỗi đau, người ta không kể lại những bước đi trong cuộc đời tính từ năm 1947. Vào năm 1969, lần đầu tiên tôi được mời triển lãm tác phẩm. Kể từ đó, tôi có cơ hội một mình "lang bạt" hoặc theo nhóm ở nước Pháp và khắp nơi trên thế giới, chắc chắn gần 300 lần. Những chất liệu nhẹ là nguồn hỗ trợ tôi, những chất liệu của hành trình và quên lãng.

www.dominiquedemiscault.fr

www.dominiquedemiscault.com

www.aleksander-lobanov.com
Dịch giả Takya ĐỗSách d
ịch của Takya Đỗ đã xuất bản:

Vinabook.com
Nhà sách Khai Tâm

 

 

Tĩnh lặng - Silence (1)
Tĩnh lặng - Silence (2)
Tĩnh lặng - Silence (3)

Tĩnh lặng - Silence (4)
Tĩnh lặng - Silence (5)
Tĩnh lặng - Silence (6)
Tĩnh lặng - Silence (7)

Tĩnh lặng - Silence (8)
Tĩnh lặng - Silence (9)
Tĩnh lặng - Silence (10)
Tĩnh lặng - Silence (11)
Tĩnh lặng - Silence (12)
Tĩnh lặng - Silence (13)
Tĩnh lặng - Silence (14)
Tĩnh lặng - Silence (15)
Tĩnh lặng - Silence (16)
Tĩnh lặng - Silence (17)
Tĩnh lặng - Silence (18)
Tĩnh lặng - Silence (19)
Tĩnh lặng - Silence (20)
Tĩnh lặng - Silence (21)
Tĩnh lặng - Silence (22)
Tĩnh lặng - Silence (23)
Tĩnh lặng - Silence (24)
Tĩnh lặng - Silence (25)
Tĩnh lặng - Silence (26)
Tĩnh lặng - Silence (27)
Tĩnh lặng - Silence (28)
Tĩnh lặng - Silence (29)

Tĩnh lặng - Silence (30)
Tĩnh lặng - Silence (31)
Tĩnh lặng - Silence (32)
Tĩnh lặng - Silence (33)
Tĩnh lặng - Silence (34)
Tĩnh lặng - Silence (35)
Tĩnh lặng - Silence (36)
Tĩnh lặng - Silence (37)
Tĩnh lặng - Silence (38)
Tĩnh lặng - Silence (39)
Tĩnh lặng - Silence (40)
Tĩnh lặng - Silence (41)
Tĩnh lặng - Silence (42)
Tĩnh lặng - Silence (43)
Tĩnh lặng - Silence (44)
Từ trái qua: Nhà thơ Trương Nam Hương, MVP, nhà thơ Mousumi Ghosh (Ấn độ), tiến sỹ Ramesh Chandra Mukhopadhyaya, nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Tác phẩm của Nhà thơ - Họa sỹ Dominique de Miscault


BÀI KHÁC
1 2 3 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị