పంట – (కవిత) - మై వాన్ ఫన్మై - పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు / Mùa - (thơ) - Mai Văn Phấn / Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు

Translated into Telugu by Patan Masthan Khan

Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu*

 

 

 

 

 

Translator - poet Patan Masthan Khan

 

 

 పంట

 

బీన్స్ విత్తనాలను నాటడం ముగించాక

పిచ్చుక పిలుపులతో గుర్తొచ్చింది

ఆకాశం పైన వుందని

 

 

 

 

 

Mùa

 

Gieo xong luống đậu

Tiếng chim chích nhắc

Bầu trời trên đầu

 

 

 

 

 

Crop

 

As I finish sowing a bed of beans
The calls of a Radde’s accentor remind me
Of the sky above

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard)
 

 

Tiếng Telugu là ngôn ngữ bản địa ở Ấn Độ, chủ yếu ở hai bang Andhra Pradesh, Telangana và một số cộng đồng thiểu số ở các bang khác. Cùng với tiếng Hin-đi, Bengali, Marathi, tiếng Telugu là một trong bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở Ấn Độ, khoảng 74 triệu người vào thời điểm năm 2001.
Nallamala Hills

 

 


BÀI KHÁC

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị