సోఫాను కోరుకుంటూ – (కవిత) - మై వాన్ ఫన్మై - పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు / Chọn chiếc đôn - (thơ) - Mai Văn Phấn / Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu

మై వాన్ ఫన్మై – Mai Văn Phấn

పటాన్ మస్తాన్ ఖాన్ అనువదించారు

Translated into Telugu by Patan Masthan Khan

Patan Masthan Khan dịch từ tiếng Anh sang tiếng Telugu*

 

 

 

 

 

Translator - poet Patan Masthan Khan

 

 

 సోఫాను కోరుకుంటూ

 

వసంతం మధ్యలో

రోడోడెన్డ్రాన్ పళ్ళ జాడీని వుంచేందుకు

 

 

 

 

 

Chọn chiếc đôn

 

Kê chậu đỗ quyên

Vào chính giữa

Mùa xuân

 

 

 

 

 

Choosing a Sofa

 

To place a vase of rhododendron

In the middle

Of spring

 

(Translated by Nhat-Lang LeEdited by Susan Blanshard)

 

 

 

Tiếng Telugu là ngôn ngữ bản địa ở Ấn Độ, chủ yếu ở hai bang Andhra Pradesh, Telangana và một số cộng đồng thiểu số ở các bang khác. Cùng với tiếng Hin-đi, Bengali, Marathi, tiếng Telugu là một trong bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất ở Ấn Độ, khoảng 74 triệu người vào thời điểm năm 2001.Kailasakona Waterfalls 

 

BÀI KHÁC

image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị