image advertisement
image advertisement

 

CHỦ TRƯƠNG - LIÊN HỆ

 

 

 

 

THÔNG BÁO CỦA WEBSITE MAIVANPHAN.COM, MAIVANPHAN.VN, MAIVANPHAN.NET

 

 Thưa các nhà văn, nhà thơ, và quý bạn đọc,

Website maivanphan.com được khai trương từ cuối năm 2007, nhưng sau đó với lý do kỹ thuật và cá nhân nên đã tạm ngừng hoạt động từ 2/6/2008. Nay ngoài tên miền maivanphan.com, chúng tôi mở thêm hai tên miền nữa, maivanphan.vn và maivanphan.net.

Do thời gian dài Website không hoạt động, nên các bài vở, dữ liệu trong maivanphan.com trước đây đã bị thất lạc. Chúng tôi xin gửi lời cáo lỗi đến các nhà văn, nhà thơ và quý bạn đọc xa gần.

Từ nay chúng tôi chủ trương chỉ công bố tác phẩm, bài viết, ý kiến về thơ Mai Văn Phấn. Mọi bài vở khác gửi đến Website này, chúng tôi xin được lưu lại và công bố vào thời điểm thích hợp.

Bạn yêu thơ có thể truy cập một trong ba tên miền với cùng nội dung trong các chuyên mục và bài viết.

Kính chúc các nhà văn, nhà thơ và quý bạn đọc mọi điều tốt lành.

 Trân trọng,

 

Hải Phòng, ngày 18 tháng 10 năm 2013

Mai Văn Phấn

 

http://maivanphan.com

http://maivanphan.vn

http://maivanphan.net

  

 

 

 

 

 

NOTICE OF MAIVANPHAN.COM, MAIVANPHAN.VN, MAIVANPHAN.NET WEBSITES

 

 Dear Writers, Poets and Readers,

Website maivanphan.com was launched at the end of 2007, but after that, for technical and personal reasons, it stopped working since June 2, 2008. Now we decide to re-open the domain maivanphan.com together with two more domains: maivanphan.vn and maivanphan.net.

Because of long suspension, several articles and data in maivanphan.com were lost. We would like to express our sincere apologies to Writers, Poets and Readers.

In this period, due to time constraints, we intend only to publish works, articles and comments on poetry of Mai Văn Phấn. With all other articles submitted, we would like to save and publish at the appropriate time.

Poetry lovers can access one of the above domains with the same contents in sections and articles.

We wish you all the best!

Best regards,

 

 Hải Phòng, October 18, 2013

Mai Văn Phấn

 

http://maivanphan.com

http://maivanphan.vn

http://maivanphan.net

 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЕБ-САЙТАХ MAIVANPHAN.COM, MAIVANPHAN.VN, MAIVANPHAN.NET

 

Дорогие писатели, поэты и читатели!

Веб-сайт maivanphan.com был открыт в конце 2007 года, но затем по техническим и личным причинам был временно закрыт со 2 июня 2008 г. Теперь помимо доменного имени maivanphan.com мы открываем еще два домена, maivanphan.vn и maivanphan.net.

Из-за того, что веб-сайт долгое время был неактивен, предыдущие данные на maivanphan.com были утеряны. Мы хотели бы извиниться перед писателями, поэтами и читателями, далекими и близкими.

Отныне мы будем публиковать только произведения, статьи о поэзии Май Ван Фана. Все другие документы, отправленные на этот веб-сайт, мы хотели бы сохранить и опубликовать в подходящее время.

Любители поэзии могут получить доступ к одному из трех доменов с одинаковым содержанием в категориях и статьях.

С наилучшими пожеланиями всем писателям, поэтам и читателям.

С наилучшими пожеланиями,

 

Хайфон, 18 октября 2013 г.

Май Ван Фан

 

http://maivanphan.com

http://maivanphan.vn

http://maivanphan.net

 

 

 

 Ký họa của Nguyễn Tùng Lâm
 
 

 

 
 
LIÊN HỆ

 

Email: maivanphan@gmail.com

 

 

 

 

 

 


image advertisement
image advertisement

image advertisement
image advertisement
Thiết kế bởi VNPT | Quản trị