Буюк девордаги қайдлар (she'r – poem - thơ). Mai Văn Phấn - Май Ван Фан. Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари / Notes Taken at the Great Wall. Translated by Zulkhumor Orifjonova

Mai Văn Phấn - Май Ван Фан

Инглиз тилидан Зулхумор Орифжонова таржималари

Translated by Zulkhumor Orifjonova

Zulkhumor Orifjonova dịch từ tiếng Anh sang tiếng Uz-bekTranslator Ms. Zulkhumor Orifjonova

 

 

 

Буюк девордаги қайдлар

 

Елкамдаги оғир юклар сингари,

Осмон елкасида булут сояси.

Қумларни лойлатган шамоллар аро,

Нафассиз бораман, йўл ниҳоясиз.

 

Буюк девор ҳануз қурилмоқдами,

Тинглайман самовий фармон овозин.

Ҳануз давом этар, буюклик узра,

Қонли асрларни кўксига ёзиб.

 

Қара кўзларимга кўрина бошлар,

Ожиза кўзларнинг хўрсиниқлари.

Қизилга бўялган минораларнинг,

Қонли хаёллари борар тикланиб.

 

Қуёшнинг нурлари тўсар йўлимни,

Бораман йилларни ёқалаб.

Ўтмишга қайтмоқлик келади оғир,

Шамоллар келтирган юкни орқалаб.

 

О, осмон чексизми, тубсизми ё ер,

Ҳис қилиб бораман йиллар зарбини.

Кулранг тошлар узра қизғалдоқ унар,

Яшира олмасдан ўтмиш дардини.

 

 O'zbekistonda ekoturizm yanada rivojlantiriladi. “So'qoq” bu borada namuna bo'ladi


Notes Taken at the Great Wall

 

 

Clouds are stacked like heavy boulders on my shoulders

My eyes blurring in the blowing sands

which fill my lungs with every breath

 

Is the Great Wall still being built?

In the air the voice of a eunuch blasts out a decree

Anyone who creates poetry while carrying boulders

will be beaten until they spew out blood

End of decree!

 

Looking up I see a sagging face

cold hands, leaden eyes, gravel voice

The roof of a beacon tower in crimson red

bares the shape of a bloody blue dragon saber on his neck

 

I bend my back to cart sunlight away

I thrust my legs to cart wind away

Anything to get near that flower

waving lively in strong wind.

 

Your Majesty / Dear Sir / Reporting to Comrade...

This lowly officer / base citizen / humble self...

will fulfill his responsibilities

 

Whether this is the top of sky

or bottom of abyss

I only feel your burning whip lash on my back

 

On gray stone, travelers’ sweat

blooms into poppies.

 

 

 

 


Ghi ở Vạn lý Trường Thành

 

 

Mây xếp lên vai từng tảng đá nặng

nhòe mắt cát

thở đầy ngực cát

 

Vạn lý Trường Thành còn xây dở?

Trên không tiếng hoạn quan truyền chỉ 

Bắt được kẻ nào vừa vác đá vừa làm thơ

đánh hộc máu mồm

Khâm thử!

 

Ngước lên gặp một khuôn mặt bì bì

tay lạnh, mắt chì, giọng mỡ

Mái Phong hỏa đài* màu huyết dụ

hình thanh long đao dính máu đang kề cổ

 

Còng lưng đẩy nắng đi

Chồn chân đẩy gió đi

Miễn sao gần được bông hoa

đang mởn mơ trong gió lớn.

 

Tâu Hoàng thượng/ thưa ngài/ báo cáo đồng chí....

Bỉ chức/ thảo dân/ em…

sẽ làm trọn bổn phận

  

Đây là đỉnh trời 

hay đáy vực sâu

chỉ thấy trên lưng lằn roi bỏng rát

 

Mồ hôi du khách trên đá xám

nở thành hoa phù dung.

 

__________
Phong hỏa đài: Điếm canh trên Vạn lý Trường Thành.BÀI KHÁC
1 2 3 

Thiết kế bởi VNPT | Quản trị